Ko nozīmē būt draudzes loceklim?


Izraksts no Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Satversmes:

21. LELB loceklis ir LELB esošajā kārtībā kristīta vai uzņemta persona. Kristīts bērns pieder pie draudzes, kurā reģistrēts vismaz viens no viņa vecākiem vai aizbildņiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)

22. (Izslēgts ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 2016. gada 3. jūnijā)

23. Pārejot uz citu LELB draudzi, iesvētīts draudzes loceklis no iepriekšējās draudzes saņem un jaunajā draudzē iesniedz izziņu par draudzes piederību un samaksātu ikgadējo ziedojumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)

24. Katrs draudzes loceklis var būt reģistrēts vienā LELB draudzē.

25. Draudzes loceklim vēlams piederēt draudzei, kas atrodas viņa dzīvesvietas tuvumā.

26. Bērnībā kristīto pilngadību sasniegušo draudzes locekļu pienākums ir saskaņā ar LELB pastāvošo kārtību iesvētīties.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)

27. Baznīcas (LELB) loceklim ir šādi pienākumi: veidot savu ticības izpratni saskaņā ar LELB mācību un dzīvot Kristu apliecinošu dzīvi, apmeklēt draudzes dievkalpojumus un lietot Svētos Sakramentus, ziedot draudzes darbam, ievērot draudzes kārtību, izpildīt LELB noteikumus un priekšrakstus, bez svarīga iemesla neatteikties no amata, kurā ievēlēts, šo amatu godīgi izpildīt. Vecāku īpašs uzdevums ir vest pie kristības un kristīgi audzināt savus bērnus, sekmēt viņu iesvētības.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)

28. Draudzes loceklim ir tiesības: vērsties pie draudzes mācītāja savās garīgajās vajadzībās, slimības, trūkuma un nespēka gadījumā saņemt materiālu pabalstu, ciktāl draudzes līdzekļi to atļauj; piedalīties draudzes sapulcē, vēlēt un tikt ievēlētam LELB amatos, tikt laulātam, kļūt par krustvecāku, tikt kristīgi izvadītam.

29. Draudzes locekļus, kuri izraisījuši darbības, kas grauj mieru un saticību draudzē, un pēc rakstiska
brīdinājuma nav labojušies, ar draudzes mācītāja un attiecīgā iecirkņa prāvesta kopīgu lēmumu var izslēgt no draudzes. Izslēgtie var mēneša laikā lēmumu pārsūdzēt diecēzes bīskapam.

30. Iesvētītie draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB kopīgajām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu.

Ikgadējo piederības ziedojumu var veikt uz draudzes bankas kontu vai pie draudzes lietvedes, pretī saņemot kvīti.

Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Krimuldas draudze
Krimuldas pagasts, LV-2144
Reģ. Nr.90000448211
SEB BANKA
kods: UNLALV2X
konts: LV44 UNLA 0027 8007 0082 4