“Mobilā programma jauniešiem”
(Mobile Program for Youth Learners)  

                                                                                                                                                                                                       
Krimuldas Evaņģēliski luteriskā draudze Eiropas Komisijas programmā "Erasmus+" sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) īsteno projektu “Mobilā programma jauniešiem”.

Projekta aktualitāte: jauniešu sociālās dzīves “pārcelšanās” uz sociālajiem tīkliem, klātienes kontaktēšanās trūkums ar vienaudžiem un sabiedrību kopumā, motivācijas zudums un apātija Covid - 19 ēnā radījis plaisu pusaudžu savstarpējās attiecībās un sadarbībā, un vienlaikus kavē viņu kā personību attīstību. Esošā situācija pieprasa risinājumus, kas spētu jauniešus atkal uzrunāt, motivēt, izrādīt iniciatīvu un iesaistīties sabiedriskās dzīves procesos. Lai to paveiktu, nepieciešams izstrādāt mācību programmu kā atbalsta mehānismu neformālajā izglītības procesā iesaistītajiem speciālistiem darbā ar jauniešiem, kā arī īstenot šīs programmas saturu jauniešu auditorijā.

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest inovatīvu un efektīvu mobilo neformālās izglītības mācību programmu speciālistiem darbā ar jauniešiem, lai attīstītu jaunajos cilvēkos līderības spējas, pašapziņu, atbildību, pašmotivāciju, piederības sajūtu kādai no sociālajām grupām, kā arī mūža garumā nepieciešamās un izmantojamās prasmes, tostarp, valodas un runas prasmes, personīgās, sociālās, mācīšanās un citas iemaņas.

Projekta ieguvumi:  izstrādātā mācību programma ar mācību materiāliem un tematisko plānu 39 stundu apjomā kalpos kā atbalsts pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem tādās jomās kā izglītība, reliģija, kultūra un vēl citās. Tā būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā Eiropas Savienībā un ārpus tās.  Krimuldas baznīcas draudze programmu īstenos Svētdienas skolas nodarbībās, savukārt Rumānijas Skautu biedrība - jauno skautu apmācībā.

Mācību programmas saturs balstīts kristīgajās pamatvērtībās, kas ietver mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, maigumu un paškontroli, un ir neatņemama cilvēka personības veidošanas daļa. Šādu īpašību, prasmju un kristīgo vērtību iekļaušana mācību saturā sekmē jebkāda veida diskriminācijas izskaušanu, līdztiesību, daudzveidības pieņemšanu jauniešu vidū, kā arī viņu pilsonisko aktivitāti un vēlmi iesaistīties sabiedriskajos procesos.

Plānotas projekta dalībnieku tikšanās, apmācības, konferences, kas sekmēs dalīšanos pieredzē un labās prakses piemēros, tādējādi palīdzot efektīvi un jēgpilni sasniegt projekta mērķus.

Projekta partneri:
1) Rumānijas Skautu biedrība (Scout Society)
2) Svētā Gabriela skola (San Gabriel School) Saragosā (Spānija)

Projekta laika ietvars: 2021.gada 1.novembris līdz 2023.gada 28.februāris

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekta aktualitātes:

1) Krimuldas baznīcas draudze veidos mācību programmu jauniešu līderībai (18.10.2021.)

2) Krimuldas draudzē uzņems ārvalstu partnerus  (09.12.2021.)

3) Krimuldas draudzē ar ārvalstu partneriem diskutē par jauniešu līderību (14.12.2021.)

4) Krimuldas draudzes īstenotajā projektā pētīs jauniešu viedokli par vērtībā, spējām un lomu sabiedrībā (28.01.2022.)

5) Līderības mācību programmas izstrādes komandai otrā  tikšanās - šoreiz tiešsaistē (09.02.2022.)

6) Pirmā Svētienas skolas klātienes nodarbība priecē bērnu un jauniešu sirdis (15.03.2022.)

7) Svētdieas skolā turpinās apmācības jauniešu līderībai (29.03.2022.)

8) Speciālisti MoPYL projektā diskutē par jauniešu vērtībām un lomu sabiedrībā (20.04.2022.)

Foto: Krimuldas ev.lut draudzes pārstāvji pirmo reizi tiekas ar projekta partneriem (12.-13.12.2021.)

Video: Pirmā Krimuldas ev.lut.draudzes pārstāvju tikšanās ar projekta partneriem (12.-13.12.2021.)

Projekts "Mobilā programma jauniešiem" finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildibu par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.